przejdź do treści

Struktura organizacyjna

Komórki organizacyjne - Typu A - Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie


Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1  
Kierownik Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Magdalena Mikołajewicz
m.mikolajewicz@sds.szczecin.pl

ul. Tartaczna 14
70-893 Szczecin
Tel./fax. 91 46-22-230 lub 91 402 39 33


Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1 zwany dalej ZWŚ1  jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 40 osób dorosłych powyżej 18 roku życia po przebytym kryzysie psychicznym oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, który świadczy usługi  w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


W ZWŚ 1 realizowane są różne formy terapii i rehabilitacji, które mają na celu przywrócenie jednostce jak największej w miarę możliwości sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z rocznym planem pracy przygotowanym przez  poszczególnych pracowników i obejmują  terapię:
kulinarną,plastyczno-ceramiczną,stolarsko-warsztatową,dziewiarsko - krawiecką,informatyczną,rekreacyjno - sportową,artystyczno-kabaretową,witrażu,biblioterapii,muzykoterapii,choreoterapii,rehabilitacji

 

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Kierownik Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 2

Karolina Pokorska
k.pokorska@sds.szczecin.pl
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
70-553 Szczecin
Tel./fax. 91 455-43-20


Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2 w Szczecinie przy ul. J.U. Niemcewicza 9/u5 zwany dalej ZWŚ2 jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 35 osób dorosłych powyżej 18 roku życia po przebytym kryzysie psychicznym oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które nie wymagają aktualnie leczenia szpitalnego, mieszkające na terenie miasta Szczecin. Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


Głównym celem działalności Zespołu Wsparcia Środowiskowego jest świadczenie usług w zakresie kształtowania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych
do samodzielnego życia we własnym środowisku społecznym. Cel realizowany jest poprzez zajęcia aktywizujące i uspołeczniające.  
Zajęcia w ZWŚ 2 odbywają się w formie zajęć indywidualnych i zespołowych.
Obejmują: treningi umiejętności, terapię zajęciową, terapię ruchową, poradnictwo psychologiczne, socjalne i socjoterapię, pomoc w załatwieniu spraw osobistych. Integralną częścią zajęć są spacery edukacyjne, wyjazdy integracyjne i wycieczki krajoznawcze.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem rocznym przygotowanym przez  poszczególnych pracowników i obejmują  terapię prowadzoną w następujących pracowniach i salach: plastycznej , dziewiarsko-krawieckiej,stolarskiej,gospodarstwa domowego,komputerowo-poligraficznej,w sali sportowo-relaksacyjnej,biblioterapii,w sali wielofunkcyjnej,muzykoterapii,socjoterapii,filmoterapii i psychoterapii.

 

Dom Klub Galeria „Pod Fontanną”
p.o.Administrator  Domu Klubu Galerii „Pod Fontanną”
Paweł Lipa
p.lipa@sds.szczecin.pl
al. Boh. Warszawy 27
70-340 Szczecin

tel./fax 91 484 99 30

Dom  Klub Galeria ,,Pod Fontanną” czynny jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 19.00.
Kawiarenka i Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 19.00
Dom Klub Galeria ,,Pod Fontanną” zwany dalej Domem Klubem  jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 20 osób dorosłych powyżej 18 roku życia po przebytym kryzysie psychicznym oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Celem Domu  Klubu  jest wzmacnianie osób doświadczających zaburzeń psychicznych na rzecz usamodzielnienia ich do wykonywania  właściwych ról społecznych  i zawodowych.
W Domu Klubie działają liczne sekcje tematyczne, które rozbudzają umiejętności uczestników. sekcja kulinarna,artystyczno- plastyczna,edukacyjno-biurowa ,sztuki / film, fotografia, literatura/,muzykoterapii,
oraz rynku pracy , - szczególna forma aktywizacji zawodowej uczestników w ramach realizowanego Projektu Pracy Wspieranej . Oferuje się tu uczestnikom  możliwość pracy na różnych stanowiskach: kelner,  recepcjonista, pracownik gospodarczo – porządkowy, co wzbogaca doświadczenia pracujących uczestników, ich wiedzę o sobie, swoich możliwościach i ograniczeniach; pozwala znaleźć  stanowisko zgodne z preferencjami i czerpać z tego przyjemność  i satysfakcję.
Dzięki prowadzonej działalności  pracy wspieranej  wielu z uczestników znalazło już zatrudnienie na wolnym rynku i osiągnęło niezależność życiową .


Komórka organizacyjna Typu B Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie


Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Kierownik Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Agnieszka Kuca
a.kuca@sds.szczecin.pl
ul. Pocztowa 31-33
70-360 Szczecin

tel./fax 91 829- 77- 60

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3 zwany dalej ZWŚ 3 jest placówką półstacjonarną przeznaczoną dla 25 osób pełnoletnich  upośledzonych umysłowo , w stopniu głębokim, znacznym  i umiarkowanym mających poważne trudności w życiu codziennym, ale umiejących samodzielnie zaspokajać podstawowe potrzeby fizjologiczne oraz możliwe jest nawiązanie z nimi podstawowego kontaktu werbalnego lub niewerbalnego, a także osób  z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, prowadzącą działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30.
ZWŚ 3,  świadczy usługi  w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.  

W ZWŚ 3 realizowane są różne formy terapii i rehabilitacji, które mają na celu przywrócenie jednostce jak największej w miarę możliwości sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem rocznym przygotowanym przez  poszczególnych pracowników w następujących pracowniach:
gospodarstwa domowego,plastyczno-technicznej,komputerowej,fizjoterapii i relaksacji,biblioterapii,muzykoterapii,choreoterapii,.
W Zespole Wsparcia Środowiskowego Nr 3 prowadzone są treningi umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym:trening umiejętności praktycznych,trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,trening umiejętności spędzania czasu wolnego,trening umiejętności interpersonalnych  i rozwiązywania problemów,trening pamięci,
Prowadzone są również zajęcia  językowo-poznawcze, oraz zajęcia integracyjne.

Decyzje o skierowaniu i odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy   wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania, która z uwagi na chorobę,  lub niepełnosprawność kwalifikuje się do korzystania z takiej formy pomocy społecznej. Decyzje o umieszczeniu w Środowiskowym Domu Samopomocy wydaje organ prowadzący, tj. Prezydent Miasta Szczecin,  z upoważnienia,którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.


Mieszkanie chronione prowadzone jest przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 - zadania własne Gminy .

Opiekun Mieszkania Chronionego
Ewa Bąkowska

e.bakowska@sds.szczecin.pl
INFORMACJE POD NR TEL:  667-060-766 (w godzinach 8:00-15:00 od pn. do pt.) tel./fax. 91 46 22 230


Mieszkanie chronione jest przeznaczone dla mężczyzn po  kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, którzy ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną chorobą psychiczną, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym.
Celem pobytu w mieszkaniu chronionym jest usamodzielnienie życiowe mieszkańców w drodze prowadzenia programów terapeutycznych w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego metodą treningów terapeutycznych:
- czystości i higieny osobistej,
- prowadzenia gospodarstwa domowego (zakupy, przygotowanie posiłków, sprzątanie, pranie, prasowanie i inne),
- gospodarowania budżetem,
- nabywania umiejętności społecznych (dbanie o własne sprawy i interesy, ABC dobrego zachowania i współżycia z innymi, nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych, ),
- efektywnego zagospodarowania i spędzania czasu wolnego (uczestnictwo w imprezach kulturalno-rozrywkowych, kino, kawiarnia, restauracja, wyjazdy rekreacyjne i turystyczne, utrzymywanie kontaktów towarzyskich i rodzinnych, rozwijanie własnych zainteresowań i hobby).  
Terapia odbywa się zgodnie z Indywidualnym Programem Usamodzielniania Wspierania zawierającym wskazania, które dziedziny życia oraz umiejętności należy wspierać i usprawniać.
 


 


 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem