Ogłoszenia

Umowa na zastępstwo - Terapeuta


Umowa na zastępstwo

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 poszukuje osób do wykonywania  pracy na stanowisku terapeuty
Charakter umowy:umowa na zastępstwo
 

Opis stanowiska :

Do zadań pracownika będzie należało :

1)    ścisła współpraca z psychologiem, terapeutą, pedagogiem, pracownikiem socjalnym w zakresie opracowywania planów pracy uwzględniających możliwości, zdolności oraz rozwój uczestników;

2)    opracowanie rocznego planu pracy;

3)    uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco- aktywizującego;

4)    dokonywanie okresowej oceny postępów uczestników zajęć w zakresie umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej;

5)    prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnie lub grupowo zgodnie z opracowanym programem, planem pracy;

6)    prowadzenie obserwacji uczestników i wpisywanie ich do dzienników pracy na bieżąco;

7)    prowadzenie pracowni plastycznej i ceramicznej za pomocą techniki decoupage, scrapbooking, filcowanie, sutasz, quilling, makrama, umiejętność wykonywania biżuterii ceramicznej i filcowej, pracy w glinie, w masie solnej, akwarela, grafika, itp. : ćwiczenia sprawności manualnej, rozwój zainteresowań uczestników;

8)    prowadzenie stałych zajęć w ramach terapii zajęciowej np. seanse filmowe, słuchanie muzyki, czytanie prasy, wspólne gry i zabawy;

9)    współpraca z innymi instytucjami pomocowymi np: WTZ, ośrodkami pomocy społecznej; innymi ośrodkami wsparcia oraz wszystkimi komórkami organizacyjnymi ŚDS;

10)współpraca z lekarzem rodzinnym, psychiatrą, poradnią zdrowia psychicznego, pracownikami socjalnymi, rodziną w zakresie prowadzenia indywidualnego planu wspierająco - aktywizującego uczestników zajęć;

·         Niezbędne (konieczne) wymagania :

1. obywatelstwo polskie;

2. wykształcenie wyższe; psycholog, pedagog, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, asystent osoby niepełnosprawnej, inne specjalistyczne,  które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy, oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku , na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi;

3.umiejętności manualne i zmysł artystyczny;

·         Wymagania dodatkowe:

-  posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań ,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
5. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. nieposzlakowana opinia.

Oferta powinna zawierać:
1. Życiorys (cv) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;

3. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;

4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Szczecinie

70 – 893 Szczecin

ul. Tartaczna 14


Informacja merytoryczna – tel. 91 4 622 230 w.23, Pani Agata Rybaczuk Kierownik  Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 1

 e-mail: sekretariat@sds.szczecin.pl, a.rybaczuk@sds.szczecin.pl2014/01/27
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, wytworzono: 2014/01/27, odpowiedzialny/a: p.o.Kierownik zespołu Magdalena Budzisz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2014/06/27 14:38:14
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski  2014/06/27 14:38:14  modyfikacja wartości 
Arnold Woliński  2014/06/05 13:04:36  modyfikacja wartości 
Karolina Pokorska  2014/04/23 11:37:12  modyfikacja wartości 
Karolina Pokorska  2014/01/27 14:23:12  nowa pozycja