Ogłoszenia

Ogłoszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko terapeuta/terapeuta zajęciowy


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14
w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko terapeuta / terapeuta zajęciowy.

Początek zatrudnienia: 01-03-2021 r.

Charakter umowy: umowa o pracę na pełny etat

Opis stanowiska : terapeuta / terapeuta zajęciowy

Wymagania :

1. obywatelstwo polskie;

2. wykształcenie wyższe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii, za dyplomy  równoważne będą uznane dokumenty ukończenia stosownych kursów albo studiów podyplomowych we wskazanych specjalizacjach:

3. osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:  podstawy psychologii i pedagogiki, wiadomości teoretyczne w zakresie, inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w ośrodku;

4. umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów grupowych, korygowanie zachowań niepożądanych, diagnozowania i projektowania sytuacji terapeutycznych, budowania relacji zespołowej;

5. osoby, które wyróżniają następujące cechy i postawy – szacunek, zaangażowanie i równowaga emocjonalna, empatia, otwartość, jak również brak uprzedzeń oraz elastyczność w myśleniu,

6. posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Wymagania dodatkowe:

1,Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

2. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3. Nieposzlakowana opinia.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych
osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Szczecinie

70 – 893 Szczecin ul. Tartaczna 14

sekretariat@sds.szczecin.pl

 

Termin składania ofert do dnia 19 lutego 2021 r.

 

Informacja merytoryczna - Pani Magdalena Mikołajewicz – Kierownik Zespołu Wsparcia Nr 1, Barbara Kusiak – Główna Księgowa,

tel. 91 4 622 230 w.21 e-mail: b.kusiak@sds.szczecin.pl2021/02/05

Lista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, wytworzono: 2021/02/05, odpowiedzialny/a: Główna Księgowa- Barbara Kusiak, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2021/02/05 11:33:52
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2021/02/05 11:33:52  modyfikacja wartości 
Karolina Pokorska  2021/02/05 11:21:00  nowa pozycja