Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych


Środowiskowy Dom Samopomocy

w  Szczecinie

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie, adres siedziby: ul. J.U. Nimcewicza 9/U5, 71-553 Szczecin, kontakt e-mail: sekretariat@sds.szczecin.pl lub telefoniczny: +48 91 4554320

w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, Panem Janem Kępińskim, za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@sds.szczecin.pl lub telefoniczny: +48 91 4554320

każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

·podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

·podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;

mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.


udostępnił: Środowiskowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie , wytworzono: 2022/07/22, odpowiedzialny/a: Pan Bartosz Jędrasiak- Podinspektor ds. obsługi administracyjno-płacowej, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2022/07/25 11:42:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska 2022/07/25 11:42:07 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2022/07/25 11:41:18 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2022/07/25 11:40:52 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2018/06/13 14:48:51 nowa pozycja