przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE- Gmina Miasto Szczecin- Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie


ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin- Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w ośrodku wsparcia jako zorganizowanej usługi dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Czynności będące przedmiotem niniejszej umowy są współfinansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach
resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”.

Czynności określone powyżej wykonane zostaną w okresie  od dnia podpisania umowy
do 12 grudnia 2019 roku, w Zespole Wsparcia Środowiskowego Nr 3 przy
ul. Pocztowej 31-33, przez 4 godziny od 1600 do 2000, od poniedziałku
do czwartku.

 

Umowa na okres od dnia podpisania umowy do 12.12.2019 r.

 

ZAKRES USŁUGI, WARUNKI PŁATNOŚCI, TERMIN REALIZACJI, WYMAGANIA

1)      opieka terapeutyczna nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez doraźną, czasową pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej zgodnie z Programem

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”.

2)      warunki płatności: płatne na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę
i dostarczonego Zleceniodawcy w  danym miesiącu wykonania usługi, do 26-go dnia tego miesiąca

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 12.12.2019r.,

4. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia – doświadczenie w pracy
z osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającymi stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 18 października 2019 r.

  • pisemnie (osobiście, listownie) na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy
    w Szczecin ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin,
  • faxem na numer (091 – 4 622 230),
  • w wersji elektronicznej (skan) na e-mail: sekretariat@sds.szczecin.pl

Oferta powinna zawierać cenę za jedną godzinę świadczenia usług opieki wytchnieniowej oraz opis doświadczenia w pracy z osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającymi stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby.

Z kwoty wynagrodzenia Zamawiający dokona stosownych potrąceń zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 2019/10/14
udostępnił:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie
wytworzono:
2019/10/14
odpowiedzialny/a:
Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa
wprowadził/a:
Karolina Pokorska
dnia:
2019/10/14 12:10:32
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska 2019/10/14 12:10:32 ogłoszenie