Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE- Gmina Miasto Szczecin- Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin- Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w ośrodku wsparcia jako zorganizowanej usługi dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Czynności będące przedmiotem niniejszej umowy są współfinansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach
resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”.

Czynności określone powyżej wykonane zostaną w okresie  od dnia podpisania umowy
do 12 grudnia 2019 roku, w Zespole Wsparcia Środowiskowego Nr 3 przy
ul. Pocztowej 31-33, przez 4 godziny od 1600 do 2000, od poniedziałku
do czwartku.

 

Umowa na okres od dnia podpisania umowy do 12.12.2019 r.

 

ZAKRES USŁUGI, WARUNKI PŁATNOŚCI, TERMIN REALIZACJI, WYMAGANIA

1)      opieka terapeutyczna nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez doraźną, czasową pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej zgodnie z Programem

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”.

2)      warunki płatności: płatne na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę
i dostarczonego Zleceniodawcy w  danym miesiącu wykonania usługi, do 26-go dnia tego miesiąca

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 12.12.2019r.,

4. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia – doświadczenie w pracy
z osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającymi stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 28 października 2019 r.

  • pisemnie (osobiście, listownie) na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy
    w Szczecin ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin,
  • faxem na numer (091 – 4 622 230),
  • w wersji elektronicznej (skan) na e-mail: sekretariat@sds.szczecin.pl

 

Oferta powinna zawierać cenę za jedną godzinę świadczenia usług opieki wytchnieniowej oraz opis doświadczenia w pracy z osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającymi stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby.

Z kwoty wynagrodzenia Zamawiający dokona stosownych potrąceń zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy

w  Szczecinie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, iż:

1.       ADMINISTRATOREM Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie;

Adres siedziby:
ul. Tartaczna 14
70-893 Szczecin

2.       W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: sekretariat@sds.szczecin.pl, tel. 91 4622230, adres do korespondencji jak pkt. 1

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy.

4.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

 - podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6.       Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji)

8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana  narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;

10.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 



2019/10/23
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, wytworzono: 2019/10/23, odpowiedzialny/a: Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2019/10/23 08:57:51
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2019/10/23 08:57:51  nowa pozycja