Ogłoszenia

Ogłoszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko terapeuta/ terapeuta zajęciowy.


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14
w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko terapeuta/ terapeuta zajęciowy.

Początek zatrudnienia: 21-06-2018 r.

Charakter umowy: umowa o pracę na zastępstwo na pełny etat

Opis stanowiska : terapeuta / terapeuta zajęciowy

Wymagania :

1.      obywatelstwo polskie;

2.      wykształcenie wyższe;

3.      osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:  fizjoterapeuta, rehabilitant,   inne specjalistyczne,  które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy;

         4. posiadanie co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Wymagania dodatkowe:

1.      Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych

2.      Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3.      Nieposzlakowana opinia.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych
osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Szczecinie

70 – 893 Szczecin ul. Tartaczna 14

sekretariat@sds.szczecin.pl

Termin składania ofert do 19 czerwca 2018 r.


Informacja merytoryczna - Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa,

tel. 91 4 622 230 w.21 e-mail: b.kusiak@sds.szczecin.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy

w  Szczecinie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, iż:

 

1.       ADMINISTRATOREM Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie;

Adres siedziby:
ul. Tartaczna 14
70-893 Szczecin

2.        W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: sekretariat@sds.szczecin.pl, tel. 91 4622230, adres do korespondencji jak pkt. 1

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody do celu rekrutacji.

4.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane.

5.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6.       Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania.

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji)

8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury w procesie rekrutacji.;

10.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

 2018/06/06
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dom Samnopomocy w Szczecinie, wytworzono: 2018/06/06, odpowiedzialny/a: Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2018/06/06 10:09:00
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2018/06/06 10:09:00  modyfikacja wartości 
Karolina Pokorska  2018/06/06 10:07:41  nowa pozycja