Ogłoszenia

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko opiekuna mieszkań chronionych wspieranych


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko opiekuna mieszkań chronionych wspieranych

Początek zatrudnienia: 22-03-2023 r.

Charakter umowy: umowa o pracę na zastępstwo na pełny etat

Opis stanowiska : opiekun mieszkań chronionych wspieranych

Wymagania :

1. obywatelstwo polskie;

2. wykształcenie średnie, policealne lub wyższe

3. osoby posiadające predyspozycje w zakresie realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności po kryzysach psychicznych lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, korzystających ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wspieranym  poprzez nadzór w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych poprzez umożliwienie mieszkańcom utrzymywanie więzi rodzinnych oraz uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, udział w realizacji programów wspierania / usamodzielniania mieszkańców mieszkania chronionego wspieranego

Wymagania dodatkowe:

1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

2. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3. Nieposzlakowana opinia.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych
osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Szczecinie

71 – 553 Szczecin, ul. J.U. Niemcewicza 9/U5

sekretariat@sds.szczecin.pl

Termin składania ofert do 20 marca 2023 r.


Informacja merytoryczna - Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa,

tel. 91 455-43-20 e-mail: b.kusiak@sds.szczecin.pl2023/03/06

Lista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, wytworzono: 2023/03/06, odpowiedzialny/a: Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2023/03/06 09:57:00
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2023/03/06 09:57:00  nowa pozycja