Status prawny

Statut


Załącznik do uchwały Nr XXIII/545/16

Rady Miasta Szczecin

z dnia 18 października 2016 r.

 

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej „Domem” działa na podstawie następujących

aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446);

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546,

z późn. zm. );

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902);

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586, z 2014 r. poz.1752);

8) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań

chronionych (Dz. U. z 2012 r. poz. 305);

9) niniejszego statutu;

10) programu działalności domu i corocznych planów pracy opracowanych w uzgodnieniu

z Wojewodą Zachodniopomorskim i zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 2. 1. Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nieposiadającą

osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin.

2. Siedzibą Domu jest Miasto Szczecin.

§ 3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Szczecin przy pomocy Wydziału

Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 4. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 5. 1. Celem działalności Domu jest umożliwienie wsparcia osobom przewlekle psychicznie

chorym oraz wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, a także osobom

upośledzonym umysłowo z zaburzoną lub ograniczoną zdolnością do funkcjonowania w środowisku

rodzinnym i społecznym, w zakresie przezwyciężania tych ograniczeń, poprawy ich społecznego

funkcjonowania, jakości ich życia, zwiększenia zaradności życiowej i integracji społecznej tych osób.

2. Dom zapewnia usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów w zakresie

funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych, spędzania wolnego czasu,

zapewnia poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, terapię ruchową oraz

inne formy terapii zajęciowej i przygotowania do pełnienia ról zawodowych.

Id: 9189D565-69AC-41BF-91C5-5B88DDE327B3. Podpisany Strona 1

3. Dom umożliwia i organizuje uczestnikom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych

przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów prawa.

4. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia

w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa uczestników i ich rodzin

oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

5. Uczestnicy Domu są przyjmowani na podstawie decyzji o skierowaniu do Domu wydawanych

przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 6. 1. Działalność Domu jest prowadzona:

1) przy ul. Tartacznej 14, ul. J. U. Niemcewicza 9/U5 oraz przy al. Bohaterów Warszawy 27 dla osób

przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia

czynności psychicznych (łącznie 95 miejsc);

2) przy ul Pocztowej 31-33 dla osób upośledzonych umysłowo (25 miejsc).

2. W Domu mogą być utworzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.

3. Dom prowadzi mieszkania chronione dla osób po kryzysach psychicznych oraz wykazujących

inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

§ 7. W prowadzonej działalności na rzecz uczestników, Dom współdziała i współpracuje

z rodzinami uczestników, jednostkami pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia,

organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami i osobami na rzecz

integracji społecznej uczestników.

Rozdział 3.

Organizacja i zarządzanie

§ 8. 1. Pracą Domu kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Szczecin.

3. Kierownik działa na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Szczecin

i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki.

4. Kierownik Domu jest uprawniony do nawiązywania stosunku pracy i dokonywania czynności

pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu.

5. Pracownicy Domu mają status pracowników samorządowych i są zatrudniani na podstawie

ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Szczegółową organizację Domu, zakres zadań komórek organizacyjnych określa Regulamin

Organizacyjny Domu opracowany przez Kierownika Domu w uzgodnieniu z Wojewodą

Zachodniopomorskim i przyjęty przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Rozdział 4.

Majątek i finanse

§ 9. 1. Majątek Domu jest mieniem Gminy Miasto Szczecin i może być wykorzystany jedynie do

realizacji celów związanych z działalnością statutową.

2. Dom gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi

samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach ustalonych dla

jednostki budżetowej.

3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy, opracowany przez

Kierownika Domu na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Szczecin.

Id: 9189D565-69AC-41BF-91C5-5B88DDE327B3. Podpisany Strona 2

Rozdział 5.

System kontroli

§ 10. 1. Kierownik Domu odpowiada za organizację i należyte funkcjonowanie kontroli zarządczej

i audytu wewnętrznego.

2. Dom podlega również kontroli zewnętrznej ze strony jednostek i organów do tego

uprawnionych.

3. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli zarządczej wykonują Kierownik Domu,

Główny Księgowy oraz inni pracownicy zobowiązani do ich wykonywania w ramach swoich funkcji,

bądź powierzonych im obowiązków.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 11. Dom posługuje się pieczęcią o treści:

Środowiskowy Dom Samopomocy

w Szczecinie

70-893 Szczecin, ul. Tartaczna 14

§ 12. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego

nadania.


udostępnił: sds, wytworzono: 2017/01/31, odpowiedzialny/a: kpokorska, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2017/01/31 11:48:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska 2017/01/31 11:48:58 modyfikacja wartości
Marta Stachura 2013/05/15 09:10:37 modyfikacja wartości
Marta Stachura 2013/05/09 11:09:32 modyfikacja wartości
Marta Stachura 2013/05/09 10:28:56 modyfikacja wartości
Marta Stachura 2013/05/09 10:12:57 nowa pozycja