przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Struktura organizacyjna

Komórki organizacyjne - Typu A i C - Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1  
Kierownik Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Magdalena Mikołajewicz
m.mikolajewicz@sds.szczecin.pl

ul. Tartaczna 14
70-893 Szczecin
Tel./fax. 91 46-22-230 lub 91 402 39 33


Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1 jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 40 pełnoletnich osób przewlekle psychicznie chorych, osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.
Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


W ZWŚ 1 realizowane są różne formy terapii i rehabilitacji, które mają na celu przywrócenie jednostce jak największej w miarę możliwości sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z rocznym planem pracy przygotowanym przez  poszczególnych pracowników i obejmują  terapię:
kulinarną,plastyczno-ceramiczną,stolarsko-warsztatową,dziewiarsko - krawiecką,informatyczną,rekreacyjno - sportową,artystyczno-kabaretową,witrażu,biblioterapii,muzykoterapii,choreoterapii,rehabilitacji

 

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Kierownik Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 2

Anna Kołtuniewicz
a.koltuniewicz@sds.szczecin.pl
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
70-553 Szczecin
Tel. 91 455-43-20


Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2 w Szczecinie przy ul. J.U. Niemcewicza 9/u5 zwany dalej ZWŚ 2 jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 35 pełnoletnich osób przewlekle psychicznie chorych, osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb. Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


Głównym celem działalności Zespołu Wsparcia Środowiskowego jest świadczenie usług w zakresie kształtowania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych
do samodzielnego życia we własnym środowisku społecznym. Cel realizowany jest poprzez zajęcia aktywizujące i uspołeczniające.  
Zajęcia w ZWŚ 2 odbywają się w formie zajęć indywidualnych i zespołowych.
Obejmują: treningi umiejętności, terapię zajęciową, terapię ruchową, poradnictwo psychologiczne, socjalne i socjoterapię, pomoc w załatwieniu spraw osobistych. Integralną częścią zajęć są spacery edukacyjne, wyjazdy integracyjne i wycieczki krajoznawcze.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem rocznym przygotowanym przez  poszczególnych pracowników i obejmują  terapię prowadzoną w następujących pracowniach i salach: plastycznej , dziewiarsko-krawieckiej,stolarskiej,gospodarstwa domowego,komputerowo-poligraficznej,w sali sportowo-relaksacyjnej,biblioterapii,w sali wielofunkcyjnej,muzykoterapii,socjoterapii,filmoterapii i psychoterapii.

 

 

Dom Klub Galeria „Pod Fontanną”
Kierownik  Domu Klubu Galerii „Pod Fontanną”
Paweł Lipa
p.lipa@sds.szczecin.pl
al. Boh. Warszawy 27
70-340 Szczecin

tel./fax 91 484 99 30

Dom  Klub Galeria ,,Pod Fontanną” czynny jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.
Dom Klub Galeria ,,Pod Fontanną” zwany dalej Domem Klubem  jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 20 osób dorosłych powyżej 18 roku życia po przebytym kryzysie psychicznym oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.
Celem Domu  Klubu  jest wzmacnianie osób doświadczających zaburzeń psychicznych na rzecz usamodzielnienia ich do wykonywania  właściwych ról społecznych  i zawodowych.
W Domu Klubie działają liczne sekcje tematyczne, które rozbudzają umiejętności uczestników. Sekcja kulinarna,artystyczno- plastyczna,edukacyjno-biurowa ,Dyskusyjny Klub Filmowy ,muzykoterapia .
 

Komórka organizacyjna Typu B Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie


Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
p.o.Kierownik Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Ewa Bąkowska
e.bakowska@sds.szczecin.pl
ul. Pocztowa 31-33
70-360 Szczecin

tel./fax 91 829- 77- 60

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3 zwany dalej ZWŚ 3 jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 25 pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie, oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb. Placówka przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głęboki,znacznym i umiarkowanym mających poważne trudności w życiu codziennym, ale umiejących samodzielnie zaspakajać podstawowe potrzeby fizjologiczne  oraz możliwe jest nawiązanie z nim podstawowego kontaktu werbalnego lub niewerbalnego.Działalność prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30.
ZWŚ 3,  świadczy usługi  w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.  

W ZWŚ 3 realizowane są różne formy terapii i rehabilitacji, które mają na celu przywrócenie jednostce jak największej w miarę możliwości sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem rocznym przygotowanym przez  poszczególnych pracowników w następujących pracowniach:
gospodarstwa domowego,plastyczno-technicznej,komputerowej,fizjoterapii i relaksacji,biblioterapii,muzykoterapii,choreoterapii,.
W Zespole Wsparcia Środowiskowego Nr 3 prowadzone są treningi umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym:trening umiejętności praktycznych,trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,trening umiejętności spędzania czasu wolnego,trening umiejętności interpersonalnych  i rozwiązywania problemów,trening pamięci,
Prowadzone są również zajęcia  językowo-poznawcze, oraz zajęcia integracyjne.

Decyzje o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy   wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania, która z uwagi na chorobę,  lub niepełnosprawność kwalifikuje się do korzystania z takiej formy pomocy społecznej. Decyzje o umieszczeniu w Środowiskowym Domu Samopomocy wydaje organ prowadzący, tj. Prezydent Miasta Szczecin,  z upoważnienia,którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.


Mieszkanie Wspomagane prowadzone jest przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5 - zadania własne Gminy .

Opiekun Mieszkania Wspomagane
Ewa Żbikowska

e.zbikowska@sds.szczecin.pl
INFORMACJE POD NR TEL:  667-060-766 (w godzinach 8:00-15:00 od pn. do pt.) tel./fax. 91 46 22 230


Mieszkanie Wspomagane jest przeznaczone dla 6 mężczyzn po  kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, którzy ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną chorobą psychiczną, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym.
Celem pobytu w mieszkaniu wpomaganym jest usamodzielnienie życiowe mieszkańców w drodze prowadzenia programów terapeutycznych w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego metodą treningów terapeutycznych:
- czystości i higieny osobistej,
- prowadzenia gospodarstwa domowego (zakupy, przygotowanie posiłków, sprzątanie, pranie, prasowanie i inne),
- gospodarowania budżetem,
- nabywania umiejętności społecznych (dbanie o własne sprawy i interesy, ABC dobrego zachowania i współżycia z innymi, nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych, ),
- efektywnego zagospodarowania i spędzania czasu wolnego (uczestnictwo w imprezach kulturalno-rozrywkowych, kino, kawiarnia, restauracja, wyjazdy rekreacyjne i turystyczne, utrzymywanie kontaktów towarzyskich i rodzinnych, rozwijanie własnych zainteresowań i hobby).  
Terapia odbywa się zgodnie z Indywidualnym Programem Usamodzielniania Wspierania zawierającym wskazania, które dziedziny życia oraz umiejętności należy wspierać i usprawniać.

Opiekun Mieszkania Wspomagane " Za Życiem"
Aneta Cząstkiewicz

sekretariat@sds.szczecin.pl
INFORMACJE POD NR TEL:  577-911-428 (w godzinach 8:00-15:00 od pn. do pt.) tel./fax. 91 46 22 230

Mieszkanie Wspomagane przeznacza się dla 5 pełnoletnich niepełnosprawnych mężczyzn, którzy ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych   potrzebują  wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki, w tym posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej.

Zasady przyjęcia:

Osoby uprawnione do ubiegania się o pobyt w mieszkaniu wspomaganym powinny spełniać niżej wymienione kryteria:

1.   mają ukończone 18 lat,
2.   są w podeszłym wieku lub przewlekle chore,
3.   w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym,
4.   leczą się psychiatrycznie,
5.   posiadają własne źródło dochodu,
6.   mają szansę na usamodzielnienie (pozyskanie lokalu mieszkalnego umożliwiającego pobyt stały lub okresowy),
7.   zamieszkują na terenie Gminy Miasto Szczecin.
8.   złożą wniosek o przyjęcie na pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym;
9.   dostarczą zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem choroby oraz o braku przeciwwskazań do zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym wspieranym,
10.posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej.

Skierowaniem do Mieszkania Wspomaganego jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. W decyzji o przyznaniu prawa pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym określa się w szczególności wysokość odpłatności, jaką ponosi mieszkaniec i sposób jej ponoszenia oraz okres pobytu w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie wspomagane jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu wspomaganym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

 

Opiekun Mieszkania Wspomaganego
Anata Cząstkiewicz

sekretariat@sds.szczecin.pl
INFORMACJE POD NR TEL:  577-911-428 (w godzinach 8:00-15:00 od pn. do pt.) tel./fax. 91 46 22 230

Mieszkanie chronione wspierane przeznacza się dla 6 pełnoletnich,niepełnosprawnych kobiet, które ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych   potrzebują  wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki, w tym posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej. Ponadto Mieszkanie chronione wspierane jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu wspomaganym uprawnione są w szczególności osoby, które:

1)      mają ukończone 18 lat,

2)       w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym,

3)      są w podeszłym wieku lub przewlekle chore,

4)      leczą się psychiatrycznie,

5)      posiadają własne źródło dochodu,

6)      mają szansę na usamodzielnienie (pozyskanie lokalu mieszkalnego umożliwiającego pobyt stały lub okresowy),

7)      zamieszkują na terenie Gminy Miasto Szczecin.


 


 


 

udostępnił:
sds
wytworzono:
2017/01/31
odpowiedzialny/a:
k pokorska
wprowadził/a:
Karolina Pokorska
dnia:
2024/01/10 09:02:59
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska 2024/01/10 09:02:59 zmiana danych
Karolina Pokorska 2024/01/10 09:02:02 zmiana danych
Karolina Pokorska 2024/01/09 09:38:39 zmiana danych
Karolina Pokorska 2024/01/09 09:25:19 zmiana danych
Karolina Pokorska 2023/01/20 13:06:56 zmiana danych
Karolina Pokorska 2023/01/20 13:05:30 zmiana danych
Karolina Pokorska 2023/01/20 13:03:42 zmiana danych
Arnold Woliński 2023/01/17 10:03:34 zmiana danych
Karolina Pokorska 2022/07/28 09:01:31 zmiana danych
Karolina Pokorska 2022/07/25 11:36:29 zmiana danych
Arnold Woliński 2022/06/07 14:08:53 zmiana danych
Arnold Woliński 2022/06/07 14:05:59 zmiana danych
Karolina Pokorska 2022/04/29 09:38:55 zmiana danych
Karolina Pokorska 2022/04/28 13:39:54 zmiana danych
Karolina Pokorska 2022/04/28 13:14:22 zmiana danych
Karolina Pokorska 2021/07/19 14:21:54 zmiana danych
Karolina Pokorska 2021/07/19 10:39:17 zmiana danych
Karolina Pokorska 2021/04/20 12:52:49 zmiana danych
Karolina Pokorska 2021/04/20 12:34:41 zmiana danych
Karolina Pokorska 2021/03/09 10:35:52 zmiana danych
Karolina Pokorska 2020/10/08 14:52:45 zmiana danych
Karolina Pokorska 2020/02/19 12:23:38 zmiana danych
Karolina Pokorska 2019/08/07 11:48:36 zmiana danych
Karolina Pokorska 2019/08/07 11:39:56 zmiana danych
Karolina Pokorska 2019/08/05 12:50:23 zmiana danych
Karolina Pokorska 2019/08/05 12:46:18 zmiana danych
Karolina Pokorska 2019/08/05 12:44:31 zmiana danych
Karolina Pokorska 2019/08/05 12:42:58 zmiana danych
Karolina Pokorska 2019/08/05 12:37:53 zmiana danych
Karolina Pokorska 2019/08/05 12:36:26 zmiana danych
Karolina Pokorska 2019/08/05 12:35:33 zmiana danych
Arnold Woliński 2019/07/26 14:19:48 zmiana danych
Arnold Woliński 2018/08/06 09:38:00 zmiana danych
Karolina Pokorska 2018/03/02 14:11:52 zmiana danych
Karolina Pokorska 2017/09/01 09:25:15 zmiana danych
Karolina Pokorska 2017/01/31 12:34:21 zmiana danych
Karolina Pokorska 2016/04/07 13:53:06 zmiana danych
Karolina Pokorska 2015/11/09 13:24:12 zmiana danych
Karolina Pokorska 2015/11/09 13:22:59 zmiana danych
Arnold Woliński 2015/10/07 10:37:06 zmiana danych
Arnold Woliński 2015/04/20 13:35:55 zmiana danych
Arnold Woliński 2015/03/03 14:12:53 zmiana danych
Arnold Woliński 2015/01/28 09:46:06 zmiana danych
Arnold Woliński 2015/01/28 09:40:51 zmiana danych
Karolina Pokorska 2014/04/15 12:21:31 zmiana danych
Karolina Pokorska 2014/04/02 16:19:34 zmiana danych
Karolina Pokorska 2014/03/06 12:19:52 zmiana danych
Karolina Pokorska 2014/02/07 11:00:52 zmiana tel.
Karolina Pokorska 2014/01/10 12:00:41 wps
Karolina Pokorska 2014/01/02 13:59:40 wps