Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • budżet 2018 r. scan dokumentu w wersji pdf

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karolina Pokorska.
 • E-mail: k.pokorska@szczecin.sds.pl
 • Telefon: +48 91 455 43 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
 • E-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl
 • Telefon: +48 222 500 123

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1 mieści się w wolno stojącym, jednopiętrowym budynku przy ul. Tartacznej 14. Usytuowany  jest w budynku dwukondygnacyjnym, w którym w części parterowej funkcjonują również inne instytucje, do których prowadzą odrębne wejścia. Przed wejściem do Środowiskowego Domu Samopomocy, na ogrodzeniu przed budynkiem zawieszona jest tablica informacyjna. Przy drzwiach do budynku na ścianie znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika. Nad wejściem jak i w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych.

W budynku zamontowany jest dźwig osobowy umożliwiający dotarcie na piętro.

Do udogodnień umożliwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym należą:
-szerokie, dwuskrzydłowe drzwi do wejścia głównego oraz do wejścia na 1 piętrze,
-szerokie drzwi do pomieszczeń – szerokość 90cm,
-brak progów,
-uchwyty w toaletach,
-łazienki i toalety pozbawione barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
-przestronne pomieszczenia,
-na terenie placówki znajduje się parking,z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych
-dojazd do budynku z drogi głównej pozbawiony barier architektonicznych,
-w budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
-na terenie Domu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego i nie ma informacji głosowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1 posiada ogród, który jest do dyspozycji uczestników oraz terapeutów.

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2 mieści się w budynku wolno stojącym do którego prowadzą dwa wejścia –wejście główne od ul. J. U. Niemcewicza 9/u5 71-553 w Szczecinie do którego prowadzi dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich podjazd oraz wyjście ewakuacyjne od ul. Długosza. Dom posiada na swoim wyposażeniu schodołaz dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. Długosza znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, oznaczone znakami pionowymi
i poziomymi.

Budynek został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych.

Dom posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych tj. brak progów, szerokość drzwi to 90 cm, w toaletach zamontowane są niezbędne uchwyty oraz siedziska jak również jest odpowiednie oznakowanie drzwi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Brak jest dostępu do tłumacza migowego.

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3 wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Pocztowej 31-33. Do Ośrodka prowadzą trzy wejścia z parteru. Jedno wejście główne oraz dwa wejścia ewakuacyjne. Szerokości drzwi są dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się o kulach oraz na wózkach inwalidzkich. W każdym pomieszczeniu znajdują się oznaczenia dotyczące dróg ewakuacyjnych oraz monitoringu na terenie Ośrodka. Komunikacja między pracowniami jest wygodna, czytelna, zrozumiała dla wszystkich oraz zapewnia bezkolizyjne poruszanie się. Również łazienki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, wyposażone w niezbędne uchwyty, poręcze oraz podwieszane krzesełko prysznicowe. Przed budynkiem Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 3 znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Brak jest dostępu do tłumacza języka migowego.

Dom Klub Galeria „Pod Fontanną” w Szczecinie przy Al. Bohaterów Warszawy 27. Budynek został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych, 

Do budynku prowadzi wejście dostępne z chodnika, wraz z podjazdem i poręczą dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest bezprogowe z drzwiami o szerokości powyżej 90 cm. Kolor drzwi jest kontrastowy z kolorem elewacji.

W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych
z odpowiednim oznakowaniem drzwi.

Przed budynkiem Domu Klubu Galerii „Pod Fontanną” znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone znakami pionowymi
i poziomymi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Brak jest dostępu do tłumacza języka migowego.


udostępnił: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, wytworzono: 2022/08/22, odpowiedzialny/a: Karolina Pokorska, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2023/03/22 09:41:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska 2023/03/22 09:41:30 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2022/08/22 09:20:49 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2022/03/15 12:13:26 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2021/03/31 09:23:54 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2021/03/12 14:12:39 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2021/03/12 14:11:07 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2021/03/12 14:10:20 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2021/02/03 11:18:24 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2021/02/03 11:17:15 nowa pozycja