Ogłoszenia

Nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 3 przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie


Nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 3 przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

ogłasza

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w tym

kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 3 przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie w wymiarze całego etatu

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczecinie ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       nadzór i kontrola nad terminowym załatwianiem  wszelkich spraw przez podległych pracowników,

2.       opracowywanie projektu planu finansowego oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych z zakresu realizowanych zadań, w tym nad prawidłową realizacją budżetu ZWŚ 3,

3.       organizowanie pracy w sposób zapewniający efektywne wykonywanie zadań realizowanych przez ZWŚ 3, w tym dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu świadczonych usług, promocja działalności , pozyskiwanie uczestników oraz zapewnienie im pełnej opieki podczas pobytu w ośrodku,

4.       analizowanie i zatwierdzanie planów pracy, tematyki, form i metod zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez pracowników ZWŚ 3,

5.       utrzymanie kontaktu z rodzinami, opiekunami i bliskimi osób uczestniczących w zajęciach ZWŚ 3,

6.       organizowanie i uczestnictwo w pracach zespołu wspierająco - aktywizującego,

7.       sumienne prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sporządzanie sprawozdań z powierzonych zadań,

8.       prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnie lub grupowo zgodnie z opracowanym programem, planem pracy,

 

Niezbędne wymagania:

1.       obywatelstwo polskie,

2.       wykształcenie wyższe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r.
Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.),

3.       dyplom ukończenia wyższej szkoły na kierunkach: psychologia, pedagogika lub dyplom ukończenia innych specjalistycznych studiów wyższych o specjalności przygotowującej  do wykonywania zawodu psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego lub innego specjalistycznego, odpowiadającego rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy,

4.       przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

- kształtowania nawyków celowej aktywności,

- prowadzenie treningu zachowań społecznych

5.       co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6.       znajomość przepisów, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,  oraz innych przepisów prawnych mających z nimi ścisły związek,

7.       znajomość obsługi komputera (Word, Excel).

Wymagania dodatkowe:

1. preferowane doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w szczególności  niepełnosprawnymi intelektualnie,

2. preferowane ukończenie kursów, szkoleń, warsztatów w zakresie prowadzenia terapii zajęciowej, pedagogiki specjalnej

3. otwartość, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, zorganizowanie, odporność na stres, opanowanie, solidność, dokładność, samodzielność, obowiązkowość, pracowitość, wnikliwość, cierpliwość, spostrzegawczość, punktualność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Szczecinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, bezpośrednia praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym w szczególności osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, praca przy monitorze komputerowym, konieczność szybkiego podejmowania decyzji.

Wymagane dokumenty:

1.       życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu,

2.       list motywacyjny,

3.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

4.       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,

5.       kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

6.       kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywania działalności gospodarczej**,

7.       referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada),

8.       oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9.       oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

10.   oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,

11.   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016, poz 922

 

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do: 21 lipca 2017 roku

(uwaga: liczy się data wpływu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie)

Na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie ul. Tartaczna 14 70-893 Szczecin

W zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w trym kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 3 przy ul. Pocztowej 31-33

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 46-22-230 w 21 lub 40-23-931)

 

Uwaga:

1.       O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.

2.       Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.       Oferty, które wpłyną do ŚDS  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

4.       Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

 

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 poz 894.).

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2016 poz 902)2017/07/05
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, wytworzono: 2017/07/05, odpowiedzialny/a: Pani Barbara Kusiak- łówna Księgowa, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2017/07/05 10:54:43
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2017/07/05 10:54:43  modyfikacja wartości 
Karolina Pokorska  2017/07/05 09:55:23  nowa pozycja