Ogłoszenia

Ogłoszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko opiekun / terapeuta zajęciowy


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14
w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko opiekun / terapeuta zajęciowy

Początek zatrudnienia:    06 - 12 -  2019 r.

Charakter umowy: umowa o pracę na pełny etat

Opis stanowiska : opiekun  / asystent osoby niepełnosprawnej

Wymagania :

1.      obywatelstwo polskie;

2.      wykształcenie średnie albo szkoła asystentek medycznych / dyplom w zawodzie lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie

3.      osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: specjalistyczne,  które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w szczególności w zakresie opieki nad osobami
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu;

4.  posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego polegającego
      na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 

Wymagania dodatkowe:

 

1.      Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych

2.      Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3.      Nieposzlakowana opinia.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych
osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:Środowiskowy Dom Samopomocy  w Szczecinie

70 – 893 Szczecinul. Tartaczna 14

sekretariat@sds.szczecin.pl

 

Termin składania ofert do  04 grudnia 2019 r.


Informacja merytoryczna - Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa,

tel. 91 4 622 230 w.21 e-mail: b.kusiak@sds.szczecin.pl

 

Szczecin, dnia....................................

............................................

      (imię i nazwisko)

 

OŚWIADCZENIE

W celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym do pracy,

                              wyrażam zgodę * na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

                              wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

..................................................

                                                                                                      (podpis)

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Środowiskowy Dom Samopomocy w  Szczecinie (ŚDS w Szczecinie), ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik ŚDS w Szczecinie.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Kierownika ŚDS w Szczecinie inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

ŚDS w Szczecinie ul. ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin, e-mail: sekretariat@sds.szczecin.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach:

- prawa pracy Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

- będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO),

- natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ŚDS w Szczecinie będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (Art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji procesu rekrutacyjnego i w celu jego realizacji, wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa i na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych
dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.2019/11/27
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, wytworzono: 2019/11/27, odpowiedzialny/a: Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2019/11/27 12:55:32
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2019/11/27 12:55:32  nowa pozycja