Ogłoszenia

Umowa na zastępstwo - Terapeuta


 

Charakter umowy: umowa na zastępstwo

Opis stanowiska :

Do zadań pracownika będzie należało:

1.      ścisła współpraca z psychologiem, terapeutą, pedagogiem, pracownikiem socjalnym w zakresie opracowywania planów pracy uwzględniających możliwości, zdolności oraz rozwój uczestników;
2.      opracowanie rocznego planu pracy;
3.      uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco- aktywizującego;
4.      dokonywanie okresowej oceny postępów uczestników zajęć w zakresie umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej;
5.      prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnie lub grupowo zgodnie z opracowanym programem, planem pracy;
6.       prowadzenie obserwacji uczestników i wpisywanie ich do kart obserwacji uczestnika  na bieżąco;
7.      prowadzenie pracowni plastycznej ,umiejętność wykonywania  pracy w glinie, w masie solnej, akwarela, grafika, itp.: ćwiczenia sprawności manualnej, rozwój zainteresowań uczestników;
8.      prowadzenie stałych zajęć w ramach terapii zajęciowej ;
9.      współpraca z innymi instytucjami pomocowymi np: WTZ, ośrodkami pomocy społecznej, innymi ośrodkami wsparcia oraz wszystkimi komórkami organizacyjnymi ŚDS;
10.  współpraca z lekarzem rodzinnym, psychiatrą, poradnią zdrowia psychicznego, pracownikami socjalnymi, rodziną w zakresie prowadzenia indywidualnego planu wspierająco - aktywizującego uczestników zajęć.

· Niezbędne (konieczne) wymagania :

1.      obywatelstwo polskie;
2.      wykształcenie wyższe;
3.      osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:  psycholog, pedagog, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, asystent osoby niepełnosprawnej, inne specjalistyczne,  które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych
w Środowiskowym Domu Samopomocy, oraz posiadanie co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4.      umiejętności manualne i zmysł artystyczny;

Wymagania dodatkowe:

  I.       Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

1)      umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie   zachowań,

2)      kształtowania nawyków celowej aktywności,

3)       prowadzenia treningu zachowań społecznych.

II.     Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
III.     Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
IV.     Nieposzlakowana opinia.

Oferta powinna zawierać:

1. Życiorys (cv) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;
3. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)
Oferty należy składać lub przesyłaćna adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Szczecinie
70 – 893 Szczecin
ul. Tartaczna 14


Informacja merytoryczna – tel. 91 4 622 230 w.23, Pani Magdalena Mikołajewicz Kierownik  Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 1

 e-mail: sekretariat@sds.szczecin.pl,2015/11/06
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 , wytworzono: 2015/11/06, odpowiedzialny/a: Pani Magdalena Mikołajewicz Kierownik Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 1, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2015/11/06 15:11:42
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2015/11/06 15:11:42  modyfikacja wartości 
Karolina Pokorska  2015/11/06 14:40:06  nowa pozycja